1. Rekisterin pitäjä:
Turvallisuuskeskus 044 701 8252 Ilmailuopistontie 226, Pori aleksi.vihtila@pori.fi

2. Rekisterin vastuuhenkilö:
Pelastusharjoitussäätiön asiamies Aleksi Vihtilä

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Aleksi Vihtilä aleksi.vihtila@pori.fi

4. Rekisterin nimi ja muoto:
Markkinointirekisteri, sähköinen ja manuaalinen

5. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste:
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Turvallisuuskeskuksen viestintään ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään muun muassa markkinoinnissa, uutiskirjeen, tapahtumakutsujen ja asiakastiedotteiden lähettämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus.

6. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen luokittelu:
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän yhteistyökumppaniyritysten yhteyshenkilöt, ammattinsa puolesta yhteistyökumppaniksi ja/tai markkinoinnin piiriin lukeutuvat, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, rekisterinpitäjän asiakkaat, rekisterinpitäjän järjestämiin tapahtumiin osallistuneet tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyistä muun muassa seuraavia tietoja:

  • yrityksen perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti,
    puhelinnumero)
  • yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero)
  • asiakas- tai yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palveluiden tilaamiseen ja järjestämiseen liittyvät tiedot, 
    suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

  • asianomaiset itse
  • yhteistyökumppanit
  • yrityksien kohdalla yleisesti saatavilla olevat internetlähteet

8. Tietojen säilytysaika:
Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja säilytetään enintään 10 vuotta, ellei rekisteröity käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan.

9. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle:
Markkinointirekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi:
Ei sisällä automatisoitua päätöksentekoa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A Manuaalinen aineisto: Mahdolliset manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja
ne ovat vain markkinointiin osallistuvien saatavilla.

B Sähköinen aineisto: Sähköinen aineisto tallennetaan tietoturvallisesti käyttöoikeuksin rajattuna järjestelmään, johon vain asian käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä on pääsy.

12. Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

15. Valitusoikeus:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.