Käynnissä olevat hankkeet:

APAJA - Akkupalojen kenttätutkimustarpeiden alkukartoitus

Akkujen käyttö ja akkukäyttöiset sovellukset ovat lisääntyneet huomattavasti 2000- luvulla. Myös akuissa käytetyt materiaalit ovat kehittyneet ja monipuolistuneet ja uudenlaisia akkuja/ materiaaliyhdistelmiä kehitetäänkin jatkuvasti. Tämän vuoksi akkuvoimaisten sovellusten käytön ja elinkaaren loppuvaiheen toimintojen kuten varastoinnin, kuljetuksen sekä kierrätyksen kannalta on tärkeää, että akkujen palokäyttäytymisestä todellisissa olosuhteissa on tietoa. Tätä varten SAMK sekä Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue (Turvallisuuskeskus) hallinnoivat yhteistyössä APAJA-hanketta, jossa näihin asioihin perehdytään.

Päättyneet hankkeet:

Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma- hanke

Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma - hankkeen tavoitteena on kehittää satakuntalaista yritysturvallisuutta, uusia toimintakäytäntöjä ja kulttuuria sekä lisätä valmiuksia esimerkiksi kyberuhkien varalta ja edistää digitaalisuuden hyödyntämistä turvallisuusjohtamisen osana. Hankkeen tuloksena syntyy uusia toimintakäytäntöjä, valmiuksia varautua eri uhkiin ja toipua niistä.

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiön (Turvallisuuskeskus) tehtävänä hankkeessa oli yritys- viranomaisyhteistyön kehittäminen sekä käytännön turvallisuusharjoittelun edistäminen. Työpajoissa asiantuntijoina toimivat viranomaiset sekä eri pelastusalan organisaatiot.  Lisäksi hankkeen myötä kehitettiin Pelastusharjoittelun opas työnantajille. Opas sisältää käytännön harjoituksia ja ohjeita pelastustoiminnan tueksi ja onnettomuuksien ehkäisyyn.

Opas löytyy ladattavan PDF versiona osoitteesta:https://turvallisuuskeskus.fi/yritysturvallisuus/pelastusharjoittelun-opas-tyonantajille/

 

SataDiLogis 2019-2023

Satakunnan kuljetuslogistiikan turvallisuus, tehokkuus, varmuus sekä kilpailukyky paranevat ja ympäristövaikutukset vähenevät SataDiLogiksen vaikutuksesta. SataDiLogiksen ansiosta kuljetusturvallisuuden jatkokehitystoimet pystytään kohdistamaan tärkeimpiin kehityskohteisiin. SataDiLogiksen tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue ( Turvallisuuskeskus) toimi hankkeen osatoteuttajana. Sen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kolme käytäntöpainotteista turvallisuuden työseminaaria, joilla edistetään logistista turvallisuutta Satakunnan alueella. Pelastusharjoitusalue toteutti hankkeen aikana työpajoja, jotka liittyivät fyysiseen logistiikan turvallisuuteen. Aiheina olivat muun muassa logistiikan terminaaliturvallisuus sekä logistinen suuronnettomuusharjoitus.